گروه تخصصی پارس اپتیک

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی