شهرک صنعتی محمود آباد قم

سایر صنایع
  • مدیر عامل شهرک صنعتی محمود آباد قم از فرصت های کم نظیر این شهرک برای صنایع روبه رشد می گوید.

    فرصت های شهرک صنعتی محمود آباد

    شهرک صنعتی محمودآباد بعنوان یکی از فعالترین شهرک های صنعتی استان قم با وسعتی بالغ بر 700 هکتار در بخش قمرود و در مجا ...