گروه چینش

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • یک شب با کنسرت نمایش سی

    زایش تصوّر با صابر ابر

    فضایی که بشود صدای پری‌گونه همایون شجریان را در رقابت تصویری قرار داد. این نگاهی است از یک تعامل روایت‌گر صدا و تصوی ...