پویا کتاب

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • سایت پویا کتاب رونمایی شد

    با هدف تهیه کتب انگلیسی به صورت چاپی و یا نسخه الکترونیکی و همچنین ثبت آثار محققین، چاپ کتاب فارسی، طراحی و صفحه آرا ...