دانشجویان بهداشت حرفه ای

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • کلیات ایمنی و بهداشت محیط کار

    آشنایی با رشته بهداشت حرفه‌ای

    بهداشت حرفه‌ای علم پیش بینی، شناسایی، ارزیابی، کنترل خطرات تاثیر گذار بر سلامت در محیط کار به منظور حفظ سلامت و رفاه ...