شرکت بنیان بصیرت بالندگی

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • چگونه مهندس هیجانات خود باشیم؟

    گروه درمانی مهندسی عاطفه و هیجان

    این ما هستیم که تصمیم می‌گیریم بترسیم، بخندیم و احساسات تازه‌ای را تجربه کنیم. ما با معناهایی از جنس خود واقعیت زند ...