آماتک

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار
  • آماتک استخدام می‌کند

    شرکت آماتک برای تکمیل نیروی انسانی خود از میان واجدین شرایط برای سمت مهندسی فنی و فروش استخدام می‌کند.

  • آماتک استخدام می‌کند

    شرکت آماتک برای تکمیل نیروی انسانی خود از میان واجدین شرایط برای سمت مشاور فنی و فروش استخدام می‌کند.

  • آماتک استخدام می‌کند

    شرکت آماتک برای تکمیل نیروی انسانی خود از میان واجدین شرایط برای سمت متخصص هوش تجاری استخدام می‌کند.