گروه بین المللی ورزش خانواده

فدراسیون‌ها و تشکل‌های ورزشی
  • در اولین برنامه مشارکتی شهرستان پیشوا صورت گرفت:

    سومین برنامه پاک‌ورزی با محوریت ورزش خانواده

    اولین برنامه مشارکتی شهرستان پیشوا و سومین برنامه پاک ورزی مسیر حرکت توسط فعالان محیط زیست و داوطلبان ورزشی شهرستان ...