دکتر پریسا یوسف فام - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی