پایور دیزل آسیا

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری