مرکز تخصصی توانمند سازی انسان پارند

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی