شرکت کرمون شاپ

کشاورزی، دامداری و طیور
  • چهار رقم تجاری پسته ایران

    در ایران بیش از 90 رقم پسته کشت می‌شود و در این میان چهار رقم (پسته اکبری، کله قوچی، احمدآقایی و فندقی) جزء ارقام اص ...

  • آمریکا مصرف کننده تا آمریکای تولید کننده

    جنگی به نام جنگ پسته بین ایران و آمریکا

    آمریکا که تا چند دهه پیش بزرگ ترین مصرف کننده پسته بود اکنون به بزرگ ترین تولید کننده پسته دنیا تبدیل شده است و این ...