شرکت کرمون شاپ

کشاورزی، دامداری و طیور
  • صادرات رو به زوال پسته!

    روزگاری نه چندان دور محموله های تجاری پسته ایران از خاور دور تا شمال اروپا مشتریان و صادرات و داد و ستد آن رونق زیاد ...