مرکزفناوری و نوآوری سینتک

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی