• بررسی وظایف نقشه برداران

    نقشه برداران در دفتر و محل انجام پروژه با استفاده از فناوری‌های جدید مانند GPS، اسکنرهای هوایی و زمینی برای نقشه برد ...