• با حضورمدیریت شرکت ایمن آدیش برودت انجام شد 

    افتتاح دومین شعبه نمایندگی پکیج در کرج

    دومین شعبه نمانیدگی پکیج در شهر کرج در سال جاری با حضور سرویسکاران پکیج در کرج افتتاح شد. وب سایت نمایندگی پکیج به ع ...