صنایع دستی تفرش

صنایع دستی و اقلام فرهنگی
  • تفرش مهد هنرهای دستی

    صنایع دستی استان مرکزی

    استان مرکزی مهد پرورش هنرهایی است که نشانگر فرهنگ غنی این مردم بوده و به واسطه آن تبلور عینی فرهنگ اصیل، بومی، مردمی ...