صنایع محرکه دوار خاورمیانه

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی