صنایع محرکه دوار خاورمیانه

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری