شرکت صنایع الکترونیک فاران

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری