شرکت جهان گستر پارس

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری