ساختمون 24

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • پایان جدال عمران و معماری

    مهندسین معماری روح ساختمان و مهندسین عمران کالبد آن را خلق می کنند همچنین می توان گفت حوزه کاری مهندسی عمران و معمار ...