ساینا

خدمات بازرگانی، صادرات، واردات و گمرکی
  • ساینا باتری استخدام می کند

    شرکت تجارت تدبیر ساینا با نام تجاری ساینا باتری با هدف توسعه شرکت، در واحد منشی دفتری، کارشناس مالی و حسابداری، تکنس ...