شرکت روبینا پرسیا فارمد (عضو گروه شرکت های روبینا)

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی