کادر درمانی رسا

سایر مراکز و اماکن
  • آموزش گفتار درمانی

    بعضی از کودکان ،می توانند صحبت کنند، اما گفتار وکلمات را نمیتوانند روان ادا کنند ، آنها نمیتوانند افکار خود را در یک ...