دانشور شیمی

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • تجهیزات آزمایشگاهی

    تجهیزات آزمایشگاهی به کلیه ابزارها و ظروفی اطلاق می شود که توسط کلیه افراد شاغل در آزمایشگاه استفاده می شود. این شام ...