مرکز پزشکی غرب

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی