به مهربانی

نهادها و انجمن‌های خیریه و غیرانتفاعی
  • ظرفیتی فوق العاده برای حمایت از دانش آموزان در خطر ترک تحصیل

    (به مهربانی) سامانه حمایت از تحصیل کودکان مستعد

    سامانه‌ی آنلاین (به مهربانی) امکان حمایت از دانش آموزان سراسر کشور را فراهم کرده است. به این ترتیب از طریق هم‌افزای ...