• گزارش یک قرن نیما پژوهی و نقد شعر معاصر

    «فرهنگ نیما پژوهی» منتشر شد

    فرهنگ نیما پژوهی (کتاب شناسی توصیفی نیما یوشیج از آغاز تا امروز) پس از هشت سال تحقیق و گردآوری آثار منتشر شده در 90 ...