جشنواره ی کارآفرینی وکسب وکار شریف

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی