جامعه تجربه کاربری شیراز

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی