شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی