بیمه اتکایی ایرانیان

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
  • مدیر عامل بیمه اتکائی ایرانیان خبر داد

    کاهش معدل سنی مدیران عامل بیمه ای

    آسوه گفت:معدل سنی مدیران بیمه ای کاهش یافته و در بدنه و مدیران میانی شرکتها نیز حضور نیروهای جوان کاملا مشهود است.