بنیادبرین

نهادها و انجمن‌های خیریه و غیرانتفاعی
  • گزارشی از فعالیت های بنیاد برین(صالح)

    محرومیت زدایی با روش های نوین

    بنیاد برین (صالح) در ارتقای سطح آموزشی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال، ارتقای سلامت جسمی و روانی، ساخت مدرسه و مسکن برای ...