شرکت سهامی فرش ایران

صنعت نساجی، فرش، موکت و کفپوش