شناسه

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • معرفی یک استارتاپ و خدمتی تازه به نام«شناسه»

    توسعه مسیرهای نوین، در پرداخت الکترونیک

    استارتاپ های حوزه مالی در ایران یکی از نوپا ترین استارتاپ ها محسوب می‌شوند و در عین حال آینده پیش رو آن ها روشن است .