کلینیک روانشناسی مشق زندگی

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • روش نوینی که روانشناسان به کار می گیرند

    رفتاردرمانی باروش گام به گام

    روش گام به گام در درمان رفتارهای ناهنجار روش نوینی است که برای رفع بسیاری از مشکلات قابل کاربرد است.