گروه توسعه کسب و کار آرمانی

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
  • از سوی مرکز آموزش و توسعه مهارت کسب و کار برندابات

    کارگاه های تخصصی کسب و کار پاییزه شروع شد

    مرکز آموزش برندابات (BBS) تحت نظارت و مدیریت گروه توسعه کسب و کار آرمانی متمرکز بر آموزش درون سازمانی، کارگاهی و مجا ...