شرکت پژوهشی شهروز الکترونیک

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری