شبکه طراحی شهری

انجمن‌های علمی و تخصصی
  • سمینار شهر آینده در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود

    تهران میزبان برجسته ترین شهرساز بریتانیا

    ارزش آفرینی در ایجاد کیفیت های سازنده در محیط شهری و نیز کاربست ابزار و روش‌های هماهنگ کننده و مدیریتی بین نهادهای م ...