مکاسیس همیار مهندس مکانیک

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی