موسسه رصد، مطالعات و برنامه ریزی جنسی

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها