آزمایش آنلاین

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • با هدف تسهیل فرایند آزمایشگاهی و نمونه‌گیری 

    سایت آزمایش آنلاین رونمایی شد

    وب‌سایت آزمایش آنلاین با هدف تسهیل فرایند آزمایشگاهی و نمونه‌گیری در فروردین ماه 1396 رونمایی شد.