گروه آموزشی روزِ بورس

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
  • با هدف افزایش فرهنگ سرمایه گذاری و آموزش سرمایه گذاری در بورس رخ داد

    رونمایی از وبسایت گروه آموزشی روزِ بورس 

    وب سایت روزِ بورس باهدف افزایش فرهنگ سرمایه گذاری و آموزش سرمایه گذاری در بورس درحوزه بورس رونمایی شد.