پرتاک

خدمات بازرگانی، صادرات، واردات و گمرکی
  • معرفی کتاب انگیزشی شکست قانون

    صرف 5 سال زمان برای داستان و نیز ابداع روش sosp way (شبیه سازی راه افراد موفق) و مجموعه تمرین های sowe (ایجاد سرچشمه ...