مرکز نوآوری اینترنت اشیا

صنعت ارتباطات، فناوری اطلاعات و خدمات اینترنت