نمایشگاه تخصصی شرکتهای دانش بنیان

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی