موسسه خیریه بهداشتی درمانی مکتب الزهرا

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی