اهواز کانکس

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • اهواز کانکس استخدام می‌کند

    شرکت اهواز کانکس برای تکمیل نیروی انسانی خود از میان واجدین شرایط برای سمت جوشکار CO2 استخدام می‌کند.