• مجله نشنال جئوگرافیک فارسی- شماره ۶۴، اردیبهشت ۱۳۹۷ منتشر شد

    ژرف‌تر از رنگ پوست

    این نسخه از ماهنامه نشنال جئوگرافیک فارسی به بحث در خصوص «نژاد از دیدگاه علمی» می‌پردازد.