امید تجارت

نهادها و انجمن‌های خیریه و غیرانتفاعی
  • امید تجارت، مسیر امن همراهی در خیریه، کارآفرینی و محیط زیست

    استقبال گسترده از سامانه امید تجارت

    سامانه امید تجارت طی یک ماه در بیش از ۲۰ نقطه کشور اعم از شعب بانک تجارت، پردیس‌های سینمایی و مراکز خرید به مردم معر ...