شرکت بازی سازی سایرس

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار